Vedtægter for
Gert Petersen Selskabet

§ 1 Selskabets navn.

Selskabets navn er Gert Petersen Selskabet – Demokrati og Socialisme, hvis hjemsted er København.

§ 2 Selskabets formål.

Gert Petersen Selskabet – Demokrati og Socialisme er stiftet i foråret 2013 med det formål at vække og videreudvikle interessen for debatten om demokrati og socialisme med baggrund i Gert Petersens politiske tanker og skrifter og deres betydning for den socialistiske venstrefløj.

§ 3 Medlemmer.

Stk. 1Som ordinære medlemmer optages personer, der ønsker at støtte Selskabets formål.

Stk. 2. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen.

Stk. 3. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet indbetales inden 1.marts. For medlemmer der indmeldes i årets løb opkræves kontingentet straks efter indmeldelsen.

§ 4 Generalforsamling.

Stk. 1. Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved brev /mail til medlemmerne med angivelse af dagsorden.

Stk. 3. Alle medlemmer, der betaler kontingent, er møde- og stemmeberettigede. Der stemmes ikke ved fuldmagt.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1)     Valg af dirigent.

2)     Bestyrelsens beretning om selskabets arbejde i det forløbne år og planerne for det kommende år.

3)     Regnskabet fremlægges til godkendelse.

4)     Behandling af indkomne forslag.

5)     Fastsættelse af kontingent.

6)     Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

7)     Valg af kritisk revisor.

8)     Eventuelt.

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk. 6. Generalforsamlingen vælger selskabets bestyrelse på 5-9 medlemmer og op til 4 suppleanter.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes, når det begæres af blot en mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning.

Stk. 8. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt og skal afholdes, hvis 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning herom. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 5 Bestyrelse.

Stk. 1. Selskabets ledes af bestyrelsen, der vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode. Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig minimum med en formand og kasserer.

Stk.2. Bestyrelsen fastlægger selv retningslinjer for sit arbejde med mulighed for efter behov at nedsætte arbejdsgrupper og undergrupper til afgrænsede opgaver.

§ 6 Regnskab og revision.

Stk.1. Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Selskabet tegnes i forening af formanden og et bestyrelsesmedlem.

Stk. 3. Selskabets kasserer har bemyndigelse til at oprette og beføjelse til at oprette  en bankkonto/webbankkonto og til at indsætte og hæve penge på denne. Formanden har bemyndigelse til at have kiggeadgang til selskabets bankkonto/webkonto.

Stk. 4. Årsregnskabet revideres af den af generalforsamlingen valgte kritiske revisor.

Stk. 5. For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

§ 7 Vedtægtsændring.

Stk.1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk.2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 8 Opløsning.

Stk.1. Opløsning af foreningen kan finde sted med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk.2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med det i § 2 fastlagte formål, eller til andre formål der lægger i naturlig forlængelse af selskabets formål.