Litteratur

Curt Sørensen: DEN EUROPÆISKE DELTAGELSESKRISE

Det europæiske, parlamentariske demokrati, som vi kender det i dag, er ikke den stabile og konstante størrelse, vi har vænnet os til. Op gennem det 19. og 20. århundrede har eliten og masserne samt de ideologiske retninger konstant ligget i konflikt med hinanden i ønsket om at definere og udvikle demokratiet.
Bogen redegør for, hvordan den erklærede ideologi ikke altid matchede den faktisk førte politik, og hvordan stemmeret til masserne og ikke mindst adgang til de politiske parlamenter var en evig kamp – som stadig foregår i dag. 
Der er tale om en dobbeltsidet krise: på den ene side massernes indslusning i det politiske liv og på den anden stormagternes brydninger i det internationale system.
Bogen viser derfor også, hvordan der blandt nationalstaterne udviklede sig et konkurrenceforhold, som udsprang af deres hektiske forsøg på modernisering. Dette konfliktfyldte forløb førte frem til krigsudbruddet i 1914 og den efterfølgende 2. verdenskrig.
De to deltagelseskriser udviklede sig parallelt og påvirkede gensidigt hinanden. Det 20. århundredes politik var aldrig en fremadskridende evolution mod det ‘liberale demokrati’, men en tumultarisk epoke af revolutioner, kontrarevolutioner, krige og masseudryddelser. 

Bogen er skrevet ud fra et marxistisk udgangspunkt og henvender sig til alle med interesse for historie og politik i det 20. og 21. århundrede.

White abstract geometric artwork from Dresden, Germany

Guiding your business through the project

Experience the fusion of imagination and expertise with Études—the catalyst for architectural transformations that enrich the world around us.